Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palvelun rajoitukset

2009-02-25

Palvelussa helmikuussa 2009 olevat rajoitukset ovat seuraavat:

 1. Rajoitteita palkkausmuodoissa
  Vuosi-ilmoitus -lomakkeilla VEROH 7801 ja VEROH 7809 mainituista suorituslajeista (palkkausmuoto) eivät ole käytössä liitteessä 1 mainitut suorituslajit
 2. Palvelussa ei huomioida työehtosopimuskohtaisia määräyksiä
 3. Kotitalouskäyttäjillä ei ole käytössä rajoitetusti verovelvollisen laskenta
  Rajoitetusti verovelvollisen (lähdevero) palkanlaskenta ei sisälly tässä vaiheessa palveluun
 4. Ohjeet
  Ohjeistoa täydennetään ja parannetaan käyttäjäpalautteiden perusteella.

Palvelussa ei ole käytössä seuraavia suorituslajeja (palkkausmuotoja)

Suoritus-lajitunnusSuorituslaji
P3 Kunnallisen perhepäivähoitajan palkka
SA Sairauskassan täydennyspäiväraha
5 Ns. 6 kk:n säännön alainen (vakuutus-) palkka
5Y Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen palkka
6 Sijaismaksajan maksama palkka ja palkkaturva (EPL 9 § 2 mom.)
61 Sijaismaksajan maksama 6 kk:n säännön alainen palkka
2 Merityötulo
2M Matkustaja-alusten maksuvapautuksen piiriin kuuluva merityötulo (Laki 625/2004)
2Y Yrittäjän merityötulo
H1 Henkilöstörahaston rahasto-osuus
H2 Urheilijan palkkio
H3 Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus
H4 Muu veronalainen ansiotuloa oleva suoritus
B Työnantajan maksama eläke
A2 Julkisyhteisön maksama palkka
A3 Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus
A4 Luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus
A5 Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 %)
A6 Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 %)
A7 Ns. avainhenkilölain (1551/1995) mukainen palkka (väh. 5 800 euroa/kk)
A8 Ulkomaisen konserniyhtiön tms. maksama palkka ulkomailla työskentelevälle, joka on Suomessa vakuutettu
A9 Ulkomailta vuokratun työntekijän palkkatulo. Suorituslajilla A9 ilmoitetaan Suomessa työskentelystä vuokratulle työntekijälle maksettu palkka, jos työntekijän kotivaltio on jokin seuraavista: Viro, Latvia, Liettua, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska tai maa, jota ei mainita lomakkeella 7809 olevassa maaluettelossa.
B1 Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)
B2 Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)
B3 Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke
B4 Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan yksilölliseen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B5 Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke
B7 Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke, B7 ei voi perustua sosiaaliturvalainsäädäntöön)
B8 Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan yksilölliseen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
C2 Talletuskorko
C3 Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys
C4 Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto
C5 Muu korko
C6 Luonnollisen henkilön saama puun myyntitulo
D1 Muu suoritus kuten stipendi, henkivakuutuskorvaus tms.
E1 Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko
E2 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta hallitaan tilinhaltijan omaan lukuun
E3 Muu osinko, jos ao. osake hallintarekisteröity
E4 Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko
E5 Osinko, jonka lähdeveroa maksaja on oikaissut. Suorituslajia E5 käytetään, kun kyse on hallintarekisteröidystä osakkeesta saadusta osingosta, josta perittyä lähdeveroa maksaja on oikaissut maksuvuonna pienemmäksi tai nollaan.
S1 Säästödirektiivin 2003/48/EY tarkoittama korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä
S2 Edellinen, jos saajana on maksuasiamies
S3 Säästödirektiivin 2003/48/EY tarkoittama myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sisältynyt korko tai luoton kokonaismäärä
S4 Edellinen, jos saajana on maksuasiamies

Lisätietoja

 • Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 020 697 034 ja ruotsiksi 020 697 035 ma-pe 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
 • Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
 • Tapaturmavakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Yhteystiedot löydät palvelun sivuilta.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.