Yrityskäyttäjän ohjeet

Palkanlaskenta

Sovi työntekijän kanssa aina etukäteen maksettavista palkoista, palkan lisistä ja korvauksista.

 

Palkka.fi-palvelu on työehtosopimuksista riippumaton palkanlaskentaohjelma. Tarkista tarvittaessa yleissitovien työehtosopimusten (TES) ehdot osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/.

Rakennusalan palkanlaskentaesimerkkejä löydät Rakennusliiton-sivuilta.

 

Työntekijän tiedot

Ennen palkanlaskennan aloittamista, tallenna palveluun työntekijän tiedot:

·         nimi, osoite ja tilinumerotiedot

·         työsuhdetiedot: palkkausmuoto, työsuhteen alkupäivä ja kiinteät palkkatiedot

·         vakuuttamista koskevat tiedot: työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työeläkevakuutus

·        verokorttitiedot: Palkka.fi saa työntekijän verokortin Verohallinnolta sähköisesti, lue lisää Ennakonpidätys

·         mahdolliset ammattiyhdistys- ja ulosottotiedot.

 

Työntekijän tallennetut tiedot ovat valmiina palkanlaskennassa. Työntekijän kiinteisiin palkkoihin ja tuntipalkkoihin kannattaa tallentaa vain palkkalajeja, jotka toistuvat säännöllisesti jokaisena palkanmaksukertana, esim. säännöllinen kuukausi- ja tuntipalkka ja puhelinetu. Jos työntekijällä on käytössä autoetu, joka huomioidaan palkanlaskennassa, tulee työntekijän perustietoihin tallentaa Autoetuun liittyvä auton ikäryhmä-tieto. Luontoisetujen arvot täytyy tarkastaa vuoden vaihtuessa.

 

Voit tallentaa seuraavat palkkalajit:

Kiinteät palkat valikko

YRI_kiinteätpalkat.png

Tuntipalkat

 

Palkanlaskenta_fi_02.jpg

 

Voit tarkastaa työntekijän tiedot Näytä työntekijätiedot -kohdasta.

 

 

Jos et ole tallentanut työntekijän tietoihin palkkatietoja, voit syöttää tiedot palkanlaskennan valikoissa.

 

Palkanlaskenta

 

Siirry Palkanlaskenta-kohdasta Työntekijän valinta -kohtaan, ja valitse työntekijä, jolle maksat palkkaa.

 

YRI_palkanlaskenta.png

 

 

·        Aloita palkanlaskenta merkitsemällä palkkakausi. Voit korjata palkkakauden päivämääriä kohdassa Näytä palkkatapahtumat siihen saakka, kun palkanlaskenta on hyväksytty.

·        Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä.

·        Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita.

·        Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

·        Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausipalkan yhteydessä. Jos suorituspalkkaustyö kestää yhtä palkanmaksukautta pitempään, on jokaiselta palkanmaksukaudelta maksettava työhön käytetyn ajan mukaan määräytyvä osa palkasta.

 

Lue lisää Työsopimuslaista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

 

 

YRI_palkanlaskenta_palkkakaudenv.png

 

Käytössä olevat palkkalajit löydät ohjeiden Palkkalajit-kohdasta.

 

Palkkalajivalikko

 

YRI_palkkalajivalikko.png

 

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkio, joka maksetaan työsuhteessa olevalle työntekijälle, lisätään palkkalajilla Palkka tai palkkio. Jos kokouspalkkio maksetaan muulle kuin työsuhteessa olevalle työntekijälle, siitä ei peritä työeläkemaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua. Kokouspalkkiolle on oma palkkalaji, Kokouspalkkio (ei peritä työeläkemaksu eikä työttömyysvakuutusmaksua).

 

Luento- tai esitelmäpalkkio

Luentopalkkio, joka maksetaan työsuhteessa olevalle työntekijälle, lisätään palkkalajilla Palkka tai palkkio. Jos luentopalkkio maksetaan muulle kuin työsuhteessa olevalle työntekijälle, siitä ei peritä työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua, eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua. Luentopalkkiolle on oma palkkalaji, Luentopalkkio (ei peritä työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua).

 

Hallituspalkkiot

Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio, joka maksetaan muulle kuin työsuhteessa olevalle henkilölle/työntekijälle. Palkkiosta ei peritä työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua. Hallituspalkkiolle on oma palkkalaji, Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio (tulolaji 308).

 

Siirto urheilijarahastoon

Urheilusta saadut palkintorahat, starttirahat, pelaajapalkkio ja sponsoritulot ovat urheilijalle aina veronalaista tuloa, mutta tuloa voidaan jaksottaa rahastojärjestelmän avulla. Urheilijat voivat itse päättää, minkä rahaston palveluja he käyttävät, tai käyttävätkö niitä lainkaan. Tallenna siirto urheilijarahastoon ilman etumerkkiä.

 

Eräitä työehtosopimusten mukaan maksettavia korvauksia:

Ylityö ja lisätyö

Ylityö on työtä, joka tehdään säännöllisen työajan enimmäismäärän yli. Ylityöstä on sovittava tapauskohtaisesti.

Lisätyötä on työsopimuksella tai työehtosopimuksella sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei kuitenkaan ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa.

 

Hälytysraha

Jos työntekijä kutsutaan töihin hänen säännöllisen työaikansa ulkopuolella hänen jo poistuttuaan työpaikalta ja aiemmin ilmoittamatta, maksetaan hänelle tehtävän vaatiman ajan pituudesta riippumatta varsinaisen palkan lisäksi erityistä hälytysrahaa.

 

Varallaolo

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijän on oltava asunnossaan tai muualla tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaolosta sovittaessa on sovittava myös siitä suoritettavasta korvauksesta. Korvauksen määrässä on otettava huomioon varallaolosta työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset. Varallaoloon työntekijän asunnossa käytetystä ajasta on vähintään puolet korvattava joko rahassa tai vastaavalla säännöllisenä työaikana annettavalla vapaa-ajalla.

 

Henkilökohtaiset/yhteiskunnallisin perustein annettavat vapaapäivät

Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaan palkan ja ansionmenetyskorvauksen erotus hänen osallistuessa työaikana yhteiskunnallisiin tehtäviin.

 

Irtisanomisajan palkka

Vahingonkorvauksena maksettu irtisanomisajan palkka, josta ei peritä eläkevakuutusmaksua eikä sosiaaliturvamaksua.

 

Luontoisedut

Luontoisetu tarkoittaa työsuhteen perusteella muuna kuin rahana saatavaa etua. Verohallinto vahvistaa vuosittain verotuksessa noudatettavat luontoisetujen laskentaperusteet.

 

Luontoisetujen palkkalajit:

Palkanlaskenta_fi_08.jpg

 

Ravintoedun ja puhelinetujen arvoiksi tulee Verohallinnon vahvistamat arvot. Tarkista muiden luotoisetujen arvot vuosittain vero.fi-sivuilta

 

Lomiin ja poissaoloihin liittyvät palkkatapahtumat

YRI_palkkalaji_lomatjapoissaolot.png

 

Vuosilomapalkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka siten kuin vuosilomalaissa ja lomapalkkasopimuksessa säädetään. Vuosilomapalkka on mahdollista erottaa kirjanpidossa omalle tilille. Jos maksat vuosilomapalkkaa etukäteen, ilmoita palkkakauden loppupäivämääräksi viimeinen lomapäivä, jotta ennakonpidätys menee oikein.

 

Lomakorvaus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta.

 

Lomaltapaluuraha eli lomaraha

Lomaltapaluurahaa eli lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Jos yrityksen toimialalla on voimassaoleva ns. yleissitova työehtosopimus, on myös järjestäytymättömän työnantajan yleensä maksettava lomaltapaluurahaa.

Lomaltapaluurahan määrä on 50 % vuosilomapalkasta. Jos vuosiloma pidetään useassa eri jaksossa, suoritetaan lomaltapaluuraha yleensä jokaiselta loman osalta erikseen.

Lomaltapaluuraha maksetaan yleensä siten, että puolet siitä maksetaan ennen lomaa ja puolet sen päätyttyä. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun työsuhde päättyy lomakauden aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai jos kyseessä on eläkkeelle tai asepalvelukseen lähtevä työntekijä. Maksuperuste kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta.

 

Ruoka-raha loma-ajalta

Ravintoetu, joka ei ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos lounasseteleitä annetaan loma-ajalle, on ennakonpidätys toimitettava koko lounassetelin raha-arvosta.

 

Verottomat kustannusten korvaukset

Päivärahojen, kilometrikorvausten ja muiden korvausten määrät vahvistetaan Verohallinnon kustannuspäätöksellä. Työnantajan tosiasiallisesti maksamat määrät sen sijaan määräytyvät muun muassa työehtosopimusten perusteella. Verohallinnon päätöksen määrät ja edellytykset voivat poiketa työehtosopimusten määristä ja edellytyksistä

 

Kustannusten korvausten palkkalajit:

Palkanlaskenta_fi_10.jpg

 

Seuraavien palkkalajien kohdalla käytetään Verohallinnon vahvistamia arvoja: kokopäiväraha, osapäiväraha, ateriakorvaus, kilometrikorvaus omalla ja käyttöetuautolla.

Ulkomaanpäivärahojen vahvistetut arvot löydät vero.fi:stä.

 

Työvälinekorvaus ja muut kustannukset

Työväline- ja muista kustannustenkorvauksista ei peritä ennakonpidätystä.

 

Yleishyödyllisen yhteisön maksamat matkakustannusten korvaukset vapaaehtoistyöntekijälle

Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia myös vapaaehtoistyöntekijälle, joka ei ole työsuhteessa maksajaan tai saa työstään palkkaa.

Tällöin työnantajatietoihin merkitään, että työnantaja on yleishyödyllinen yhteisö ja työntekijän palkkausmuodoksi valitaan matkakustannuskorvaus. Kun työntekijän palkkausmuodoksi on valittu matkakustannuskorvaus, hänelle voidaan maksaa ainoastaan verottomia matkakustannusten korvauksia.

 

Vähennykset

Vähennykset palkkalajeja käytetään palkanlaskennan korjauksissa poikkeustapauksissa. Tallennettu vähennys korvaa palvelun laskeman vähennyksen.

 

vähennyslaji.png

 

Luettelon loppuosassa mainittuja eriä voit käyttää esim. työntekijän puolesta maksetun vuokran perimiseksi palkasta tai vähentää nettopalkasta jonkun muun maksamasi erän.

 

Tilastopalkkalajit

Tilastopalkkalajia käytetään, kun korjataan oma-aloitteisten verojen ja lomakertymän tietoja.   

Näytä palkkatapahtumat

Näytä palkkatapahtumat-kohdassa voit tarkistaa palkanlaskennan tiedot.

 

Jos huomaat virheen, siirry linkistä palkkalajivalikkoon.

 

Palkanlaskenta_fi_12.jpg

 

Korjaa tapahtumat ja/tai tarkista tiedot Näytä palkkatapahtumat -kohdasta ja valitse Laske palkka. Laskennan jälkeen voit vielä tarvittaessa korjata palkkatapahtumia.

 

Kun merkitsemäsi tiedot ovat oikein, valitse Hyväksy. Tämän jälkeen saat alla olevan huomautuksen. Jos tiedot ovat oikein paina OK. Tiedot tallentuvat ja siirryt palvelun kohtaan Ohje maksamiseen ja ilmoittamiseen.

 

Palkanlaskenta_fi_13.jpg

 

 

 

Jos havaitset myöhemmin palkanlaskennassa virheitä, tee korjaukset palkankorjauksen kautta:

 

 YRI_palkankorjaus.png

 

 

Lue lisää Palkankorjaus-ohjeesta.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.