Yrityskäyttäjän ohjeet

Palkkalajit

Palkkalajit Palkka.fi:ssä:

Palkkalajin nimi lisätietoineen Laskentasääntö Kirjanpidontili Tulorekisterin tulolaji
Palkka / Palkkio Rahamäärä 5000 201 Aikapalkka
Rahamääräiset erät, kuukausipalkka, peruspalkka, palkkiot, urakkalisät, urheilijan palkka.      
Tuntipalkka Määrä x à-hinta 5000 201 Aikapalkka
Tehtyyn työaikaan ja à-hintaan perustuvat palkat      
Lisätyö Määrä x à-hinta 5000 212 Lisätyökorvaus
Työ, jota tehdään sovitun säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ylitä työaikalain säännölliselle työlle määräämiä enimmäisaikoja       
(8 t/pv, 40 t/vko)
Siirto urheilijarahastoon (automaattisesti negatiivinen) Rahamäärä 5000 350 Urheilijarahastoon siirretty palkka
Etumerkkiä ei tarvitse tallentaa. Palvelu muuttaa ilman etumerkkiä tallennetun summan negatiiviseksi. Pienentää ennakonpidätyksen alaista ansiota (bruttopalkkaa). Työnantajan tilittää tämän summan erikseen urheilijarahastolle.      
Kokouspalkkio (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5200 210 Kokouspalkkio
Palkkio, jota ei makseta työsuhteessa. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys.      
Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio (tulolaji 308) (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5200 308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio
Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio, joka maksetaan muulle kuin työsuhteessa olevalle henkilölle/työntekijälle. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys.      
Luentopalkkio (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5201 214 Luentopalkkio
Palkkio, jota ei makseta työsuhteessa. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys.      
Provisio Rahamäärä 5200 220 Provisiopalkka
Provisiopalkka, esim. myyntityössä, palkka lasketaan myyntituloksen perusteella eikä se ole kiinteä tai perustu ajalliseen suoritteeseen, kuten tunti- tai kuukausipalkka. Sisältyy ennakonpidätyksen ja TyEL:nalaiseen ansioon.
Tulospalkkio Rahamäärä 5180 223 Tulospalkkio
Tulospalkkio voi kuulua yrityksen palkkiojärjestelmään, jolla se kannustaa tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Sisältyy ennakonpidätyksen ja TyEL:n alaiseen ansioon.
Ylityön perusosa Määrä x à-hinta 5000 201 Aikapalkka
Kun työsuhteen palkkausmuoto on tuntipalkka tai muu, perusosan tulolaji on aikapalkka.      
Ylityön korotusosat tallennetaan erikseen kaikissa ylityölajeissa.
Ylityön perusosa Määrä x à-hinta 5000 235 Ylityökorvaus
Kun työsuhteen palkkausmuoto on kuukausipalkka, perusosan tulolaji on ylityökorvaus.      
Ylityön korotusosat tallennetaan erikseen kaikissa ylityölajeissa.
Ylityö vrk 50 % Määrä x à-hinta 5100 235 Ylityökorvaus
Tallenna myös "Ylityön perusosa".      
Ylityö vrk 100 % Määrä x à-hinta 5100 235 Ylityökorvaus
Tallenna myös "Ylityön perusosa".      
Ylityö vko 50 % Määrä x à-hinta 5100 235 Ylityökorvaus
Tallenna myös "Ylityön perusosa".      
Ylityö vko 100 % Määrä x à-hinta 5100 235 Ylityökorvaus
Tallenna myös "Ylityön perusosa".      
TESylityö 50 % (lisätyön korotusosa) Määrä x à-hinta 5100 235 Ylityökorvaus
Työ, joka ei ole lakisääteistä ylityötä (lisätyö), mutta josta maksetaan sopimuksen mukaisesti korotettua palkkaa kuten ylityöstä.      
TESylityö 100 % (lisätyön korotusosa) Määrä x à-hinta 5100 235 Ylityökorvaus
Työ, joka ei ole lakisääteistä ylityötä (lisätyö), mutta josta maksetaan sopimuksen mukaisesti korotettua palkkaa kuten ylityöstä.      
Sunnuntai-/Pyhätyö Määrä x à-hinta 5110 216 Muu maksettu lisä
Sunnuntaina, kirkollisena tai muuna juhlapyhänä tehdystä työstä saatu palkka. Jos työ on lisäksi ylityötä, maksetaan myös ylityön perusosa ja korotusosat omilla palkkalajeillaan.      
Iltavuorolisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 207 Iltavuorolisä
Työehtosopimuksen mukainen korvaus iltatyöstä.      
Yövuorolisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 237 Yövuorolisä
Työehtosopimuksen mukainen korvaus yötyöstä.      
Lauantailisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 211 Lauantaityökorvaus
Työehtosopimuksen mukainen korvaus lauantaityöstä.      
Sunnuntailisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 221 Sunnuntaityökorvaus
Työehtosopimuksen mukainen korvaus sunnuntaityöstä.      
Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 216 Muu maksettu lisä
Työolosuhteisiin liittyvät työehtosopimukseen perustuvat lisät kuten olosuhdelisä, likaisen työn lisä.      
Erillinen palkanosa Määrä x á-hinta, Rahamäärä 5110 216 Muu maksettu lisä
Eri työehtosopimuksien mukaisia maksettuja muita lisiä, jotka eivät ole säännöllistä työaikaa. Se on mukana lomakeskituntiansiossa (KTA) palkkana ja tunteina.      
Työajantasauskorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5100 225 Työajantasauskorvaus
Työajantasauskorvaus, jolla tasataan keskimääräistä viikkotyöaikaa (pekkaskorvaus).      
Autoetu / vapaa Rahamäärä 5420 304 Autoetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Autoetu / käyttö Rahamäärä 5420 304 Autoetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Asuntoetu Rahamäärä 5400 301 Asuntoetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Ravintoetu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5410 334 Ravintoetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Puhelinetu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5430 330 Puhelinetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Matkapuhelinetu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5430 330 Puhelinetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Työsuhdematkalippu (verotettava määrä) Rahamäärä 5440 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
Yli 3400 eurosta verotettava
Työsuhdematkalippu (verovapaa määrä) Rahamäärä   341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
ks. edellä laskentasääntö
Polkupyöräetu (verotettava) Rahamäärä 5440 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
Yli 1200 eurosta verotettava
Polkupyöräetu (verovapaa) Rahamäärä   363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
ks. edellä laskentasääntö
Muu etu Rahamäärä 5440 317 Muu luontoisetu
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.      
Varallaolo Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 230 Varallaolokorvaus
Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset varallaolosta. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan.      
Hälytysraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110 216 Muu maksettu lisä
Työehtosopimuksen mukaisen korvaus hälytyksestä.      
Viikkolepokorvaus Määrä x à-hinta 5100 232 Viikkolepokorvaus
Työaikalakiin perustuva korvaus työskentelystä viikoittaisen vapaa-ajan aikana. Viikkolepoaika on jäänyt liian lyhyeksi.      
Vuosilomapalkka Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5300 201 Aikapalkka
Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka siten kuin Vuosilomalaissa ja Lomapalkkasopimuksessa säädetään. Tätä palkkalajia käytettäessä on vuosilomapalkka mahdollista saada omalle tililleen kirjanpidossa. Maksettaessa vuosilomapalkkaa etukäteen tulee palkkakauden loppupäivämääräksi ilmoittaa viimeinen lomapäivä, jotta ennakonpidätys tulee toimitettua oikein.      
Lomakorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5310 234 Vuosilomakorvaus
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Työsuhteesta josta työntekijälle ei kerry lomaoikeutta, voidaan maksaa myös lomakorvausta työsuhteen jatkuessa (prosenttiperusteinen lomakorvaus).      
Lomaraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5320 213 Lomaraha
Lomaraha eli lomaltapaluuraha on työehtosopimukseen perustuva lisä loma-ajalta.      
Ruokaraha loma-ajalta Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5350 201 Aikapalkka
Ravintoetu, joka ei ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos lounasseteleitä annetaan loma-ajalle, on ennakonpidätys toimitettava koko lounassetelin raha-arvosta.      
Arkipyhäkorvaus Määrä x à-hinta 5350 216 Muu maksettu lisä
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisista arkipyhistä, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Henkilökohtaiset / Yhteiskunnallisin perustein annettavat vapaapäivät Määrä x à-hinta 5350 216 Muu maksettu lisä
Työehtosopimuksen mukainen korvaus muista palkallisista vapaapäivistä, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Sairausajan palkka Määrä x à-hinta 5340 201 Aikapalkka
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Tapaturma-ajan palkka Määrä x à-hinta 5340 201 Aikapalkka
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Äitiys- ja isyysloma-ajan palkka Määrä x à-hinta 5340 201 Aikapalkka
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Vanhempainloma-ajan palkka Määrä x à-hinta 5340 201 Aikapalkka
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Tilapäiset hoitovapaat (lapsen sairaus) Määrä x à-hinta 5340 201 Aikapalkka
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.      
Vahingonkorvaus irtisanomisajalta (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5130 229 Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa
Ei tehdyn työajan palkkaa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei peritä.      
Vähennykset ennen ennakonpidätystä, Ennakkoperintälaki 15 §      
EPL 15 § Moottorisahavähennys Rahamäärä   419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
Metsurin kulukorvaus; kaavamainen vähennys, jonka saa, kun käyttää moottori- tai raivaussahaa palkkatulon hankkimiseen.
Vähennyksen määrä (arvioidut käyttökustannukset) on 30 tai 40 % palkasta. Työnantaja laskee prosenttiosuuden tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.
EPL 15 § Muu työstä aiheutuva vähennys Rahamäärä   419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
Työntekijälle työstä välittömästi johtuvia kustannuksia.
Työnantaja laskee prosenttiosuuden palkasta ja tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.
Muut kustannusten korvaukset      
Kokopäiväraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7880 331 Päiväraha
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa à-hinta.      
Osapäiväraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7880 331 Päiväraha
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa à-hinta.      
Yömatkaraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7900 -
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja yömatkarahoja, esim. tammikuussa joulukuun yömatkarahoja, muista muuttaa à-hinta.      
Ateriakorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7910 303 Ateriakorvaus
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja ateriakorvauksia, esim. tammikuussa joulukuun ateriakorvauksia, muista muuttaa à-hinta.      
Ulkomaanpäiväraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7890 331 Päiväraha
Käyttäjän on tarkistettava à-hinta (kts. Verohallinnon kustannuskorvauspäätös www.vero.fi )      
Kilometrikorvaus oma auto Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa à-hinta.      
Kilometrikorvaus käyttöetuauto Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa à-hinta.      
Kilometrikorvaus muu peruste Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Syötä kilometrien määrä ja á -hinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.      
Kilometrikorvaus muu peruste (ns. tossuraha) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Syötä määrä ja á -hinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.      
Työvälinekorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7120 353 Veronalainen kustannusten korvaus
Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta. Tällaisesta korvauksesta työnantaja ei toimita ennakonpidätystä eikä maksa sairausvakuutusmaksua. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.      
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli Rahamäärä 7860 -
Työntekijän maksamat yleensä tositteisiin perustuvat kustannukset. Muiden kustannuksien tietoja ei välitetä tulorekisteriin.      
Palkanlaskennan vähennykset (myös luontoiseduista perityt)      
Työntekijältä peritty korvaus vähennetään nettopalkasta
Ennakonpidätys Rahamäärä 2921 402 Ennakonpidätys
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee verokorttitietojen perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ennakonpidätyksen.      
Työeläkemaksu Rahamäärä 6140 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti järjestelmä laskee eläkelain perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa järjestelmän laskeman työeläkemaksun.      
Työttömyysvakuutusmaksu Rahamäärä 6420 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (työntekijäryhmä työttömyysvakuutuksessa) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa järjestelmän laskeman työttömyysvakuutusmaksun.      
Ay-jäsenmaksu Rahamäärä 2925 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (ammattiyhdistystiedot) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ay-jäsenmaksun.      
Ulosmittaus Rahamäärä 2933 417 Ulosmittaus
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (ulosottotiedot) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ulosmittauksen.      
Vuokra Rahamäärä 7290 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Vuokravähennys voidaan myös ilmoittaa Työntekijätietojen "Kiinteät palkat" -kohdassa.      
Takaisinperintä
     
Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä -palkkalajia voi käyttää. Siksi takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti.      
Muu vähennys esim. lasku Rahamäärä 7920 -
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Yksityisostot.      
Palkkaennakko Rahamäärä 7920 -
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä.      
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 2921 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
Palvelu vähentää rajoitetusti verovelvollisen palkasta sairausvakuutusmaksun, kun työntekijä oleskelee Suomessa yli 4 kk ja palkka tai työaika ylittää tietyn määrän. Sairausvakuutusmaksu on mukana lähdeveromaksussa.      
Lähdeveron alaisesta ansiosta tehty vähennys Määrä x à-hinta, Rahamäärä   405 Lähdeverovähennys
Palvelu laskee vähennyksen työntekijän lähdeveron alaisesta palkasta, kun se on valittu verokorttitiedoissa.      
Ruokailulippu (työntekijän osuus ravintoedusta) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7070 -
Työnantaja voi järjestää työpaikkaruokailun, joka maksetaan ruokailulipuilla. Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.      
 
Lounasseteli (työntekijän osuus ravintoedusta) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7070 -
Työnantaja voi tarjota työntekijälle lounasseteleitä, jotka käyvät useaan ruokailupaikkaan. Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.      
 
Autoetu/vapaa (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920 401 Autoedusta peritty korvaus
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Autoetu/käyttöetu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920 401 Autoedusta peritty korvaus
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Asuntoetu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Työsuhdematkalippu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Polkupyöräetu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus
Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Muu etu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Nettopalkka   1910 -
Työntekijälle, joko pankkitilille tai käteen, maksettava palkka.      
(Luontoisetujen vastatili)   5990 -
Käytetään muuna kuin rahana maksettavien erien vastatilinä Kirjanpidon tositteella.      
Tilastopalkkalajin nimi lisätietoineen: Laskentasääntö Kirjanpidontili Tulorekisterin tulolaji
Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisun peruste Kela/vakuutusyhtiö Rahamäärä   -
Tallenna sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen sekä pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan sairausvakuutusmaksun oikaisujen perusteena oleva rahamäärä. Tästä rahamäärästä työnantaja itse laskee oikaistavan sairausvakuutusmaksun rahamäärän "Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisu Kela/vakuutusyhtiö" -palkkalajille.      
Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisu Kela/vakuutusyhtiö Rahamäärä   -
Tallenna sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen sekä pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan sairausvakuutusmaksua oikaiseva rahamäärä (ilman miinusmerkkiä).      
Lomakertymä  Päivien määrä   -
Tallenna kertyneitten lomapäivien määrä. Päivien määrän voi myös syöttää miinusmerkkisenä, jos kyseessä on lomapäivien vähentäminen.      
Työ- ja tekijänoikeuskorvaukset Laskentasääntö Kirjanpidontili Tulorekisterin tulolaji
Tilintarkastuspalkkio Rahamäärä 5130 336
Tilintarkastajalle maksettu työkorvaus. Tilintarkastaja ei ole työsuhteessa työnantajaan.      
Todistajan palkkio Rahamäärä 5130 336
Todistajanpalkkio maksetaan esiintymisestä oikeudessa todistajana. Palkkio on työkorvausta, ellei sitä ole sovittu maksettavaksi palkkana. Suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.      
Erotuomarin palkkio Rahamäärä 5130 336
Erotuomarille maksettava palkkio (työkorvaus)      
Muu työkorvaus Rahamäärä 5130 336
Lisätietoja vero.fi:stä      
Matkakustannusten korvaus (työkorvaus) Rahamäärä 7860 336
Lisätietoja vero.fi:stä      
Tekijänoikeuskorvaus (ansiotulo) Rahamäärä 5130 313
Lisätietoja vero.fi:stä      
Tekijänoikeuskorvaus (pääomatulo) Rahamäärä 5130 314
Lisätietoja vero.fi:stä      
Matkakustannusten korvaus (tekijänoikeuskorvaus) Rahamäärä 7860 313
Lisätietoja vero.fi:stä      

25.05.2021

 

Palvelun rajoitukset

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.