Yrityskäyttäjän ohjeet

Vuosilomapalkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka niin kuin vuosilomalaissa ja lomapalkkasopimuksessa säädetään.

 

  • Tarkista ja korjaa tarvittaessa työntekijän lomapäivien määrä ennen palkanlaskentaa.
  • Palkanlaskennassa palkkalajin vuosilomapalkka yhteydessä tallennettu lomapäivien määrä vähentää lomapäivien määrää.
  • Yleensä vuosilomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Jotta ennakonpidätys tulee toimitettua oikein, valitse palkkakausi niin, että loppupäivämäärä on viimeinen lomapäivä.

 

Valitse palkanlaskennassa Lomat ja poissaolot > palkkalaji Vuosilomapalkka tai Lomakorvaus

 

Merkitse Pidettävien lomapäivien määrä kohtaan lomapäivien määrä. Jos käytät laskentaperusteena lomakeskituntiansiota, merkitse Määrä-kohtaan loma-aikaa vastaava tuntimäärä ja á-hintaan lomakeskituntiansio. Jos olet merkinnyt työntekijän tietoihin lomakeskituntiansion, palvelu näyttää á-hinnan automaattisesti. Tarkista, että hinta on oikein ja tee tarvittavat lisäykset.

 

Jos merkitset á-hinnaksi keskipäiväpalkan, merkitse Määrä-kohtaan lomapäivät.  

 

Esim.             Jos työntekijä pitää kaksi viikon lomaa, merkitse lomapäivien määräksi 12 (ellei työehtosopimuksessa ole toisin mainittu).

·         Kaksi viikkoa lomaa merkitään kahdelletoista päivälle, koska lauantait lasketaan mukaan.

 

Tiedot näkyvät työntekijän palkkalaskelmassa ja lomaraportissa.

 

Vuosilomapalkka_fi_01.jpg

 

 

Vuosilomapalkka_fi_02.jpg

Vuosiloman pitäminen

Työntekijällä on oikeus pitää kesäloma lomakautena 2.5.–30.9. Talviloma on oikeus pitää lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua, eli 1.10. ja 30.4. välisenä aikana.

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Jos työntekijällä on lomaoikeutta alle neljä viikkoa, ei kuuden päivän omavastuuta ei ole.

Lue lisää Vuosilomaoppaasta

 

Vuosilomaohje

Hyödyllisiä linkkejä

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje

Työsuojeluhallinto

Vuosilomalaki (TEM esite)

Finlexin vuosilomalaki

Työehtosopimukset

 

Vuosiloman kertyminen

Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Työntekijälle kertyy lomaoikeutta lomanmääräytymisvuoden ajalta 1.4.–31.3.

 

Työntekijä pitää kertyneet lomat lomavuoden aikana (2.5.–30.4.) lomanmääräytymisvuoden (31.3.) jälkeen.

 

Vuosilomaa kertyy, jos työntekijällä on kalenterikuukauden aikana vähintään 14 työpäivää tai 35 tunnin säännön piirissä olevalla vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Uudessa työsuhteessa kertyy tavallisesti 2 lomapäivää/kuukausi.

 

Vuosiloman ulkopuolelle jäävillä työntekijöillä on myös oikeus vapaaseen. Lue lisää (Vuosilomalaki 8 §).

 

Työehtosopimuksissa on voitu sopia toisin.

Vuosiloman kerryttäminen Palkka.fi-palvelussa

Voit kerryttää lomapäiviä palvelussa kohdassa Työntekijätiedot > Valitse Henkilö > Lomat ja poissaolot, valitse Kyllä-vaihtoehto, jos haluat, että lomapäiviä kertyy automaattisesti.

Vuosilomaohje_fi_01.jpg

 

Huomaathan, että lomapäivät kertyvät vasta niistä palkkakausista, jotka on laskettu Tieto tallennettu -päivämäärän jälkeen.

 

  • Valitse Kyllä-vaihtoehto, jos työntekijä työskentelee pääsääntöisesti vähintään 14 päivää tai 35 tuntia.
  • Valitse lomaoikeus (2, 2,5 tai 3 päivää).
  • Voit poistaa lomapäivät niiltä kuukausilta, joilta lomaoikeutta ei ole.
  • Voit myös muuttaa tai korjata lomaoikeuden määrää. Esim. kun työsuhde on kestänyt vuoden ja lomaoikeus muuttuu 2 päivästä, 2,5 päivään.
  • Palvelu ei pyöristä lomapäiviä kokonaisiksi päiviksi. Voit lisätä 0,5 päivää ,kun työsuhde tai lomanmääräytymisvuosi päättyy.

 

Palvelu laskee lomakertymän palkkakauden perusteella, jos palkkakausi sisältää vähintään 14 työpäivää. Jos työntekijällä ei ole palkkakaudella maksettavia palkkoja, ei lomapäiviä kerry. Työpäiviksi lasketaan kaikki päivät (ma–pe) erottelematta arkipyhien palkallisia tai palkattomia päiviä.  Palvelu ei huomioi laskennassa maksettavan palkan määrää tai tuntimäärää. Työnantajana sinun täytyy itse huomioida 14 päivän ja 35 tunnin säännöt.

 

Palkkakauden tiedot voit tarkistaa ennen hyväksymistä palkanlaskennan esikatselussa. Kertyneet lomapäivät näkyvät myös palkkalaskelmassa.

 

Vuosilomaohje_fi_02.jpg

Vuosilomaohje_fi_02_2.jpg

 

 

Lomakeskituntiansio

Tuntityötä tekevän lomatietoihin voit syöttää lomakeskituntiansion (lomaKTA).

Voit myös jättää kentän tyhjäksi tai päivittää sen myöhemmin. Lomakeskituntiansiota käytetään oletusarvona, kun lasket työntekijälle vuosilomapalkkaa tai lomakorvausta. Palvelu tekee raportin, josta näet työntekijälle lomanmääräytymisvuodelta (1.4.–31.3.) maksetut palkat palkkakauden päivien mukaan. Kun lasket vuosilomapalkkaa tai lomakorvausta, muista huomioida esimerkiksi mahdolliset työehtosopimuksissa mainitut prosenttiperusteiset lisäykset ja lomapäivien määrästä riippuva kerroin.

 

Jos haluat käyttää keskipäiväpalkkaan perustuvaa vuosilomapalkkaa, merkitse se lomakeskituntiansion tilalle.

 

Jos olet ilmoittanut työntekijälle perusteetonta etua, mutta siitä ei ole tehty vielä takaisinperintää, lomakeskituntiansio ehdotukseen lasketaan mukaan perusteeton etu. Jos olet  tehnyt myös muutoksia työtunteihin, se huomioidaan jo ennen takaisinperintää.

 

 

Ehdotus lomakeskituntiansiosta

Lomakeskituntiansio (lomaKTA) on palkka jaettuna työtunneilla.

Ansio kerrotaan lomapalkkasopimuksen mukaisella kertoimella ja saadaan vuosilomapalkka. Se jaetaan kerrointa vastaavalla lomapäivillä ja saadaan yhden lomapäivän palkka.

Esimerkiksi 11,75 € * 222,4 (kerroin) / 30 (lomapäivien määrä) = 87,11 €.

 

Esimerkki työehtosopimuksen kertoimista (tuntipalkka):

Vuosilomaohje_fi_03.jpg

 

Katso myös keskipäiväpalkan kertoimet > Vuosilomalain 11 §:n mukaiset kertoimet

 

Kertyneiden lomapäivien lisääminen aikaisemmalle lomavuodelle

Jos haluat lisätä työntekijälle kertyneet lomapäivät aikaisemmalle lomavuodelle, voit lisätä ne kohdasta Työntekijä > Lomat ja poissaolot tai palkanlaskennassa kohdasta Tilastopalkkalajit > Kertyneet lomapäivät. Työntekijän pitämät ja jäljellä olevat lomapäivät näkyvät palkkalaskelmassa. Maksaessasi lomapalkkaa käytä palkkalajia Vuosilomapalkka, jotta pidetyt ja jäljellä olevat lomapäivät muodostuvat oikein.

 

Esimerkki:

 

Työntekijältä puuttuu vuosilomakertymät lomanmääräytymisvuodelta 2018. Lomia pitäisi olla kertynyt 30 päivää.

Valitse Työntekijätiedot > oikea työntekijä > Lomat ja poissaolot. Merkitse lomamääräytymisvuosi ja lisää puuttuva lomaoikeus ja valitse Tallenna

 

Esimerkki:

 

Olet ottanut Palkka.fi:n käyttöön 1.4.2018. Työntekijän työsuhde on alkanut 1.1.2018. Työntekijälle on kertynyt vuosilomaa ajalta 1.1.2018-31.3.2018 2 pv/kk, yhteensä 6 päivää. Merkitse päivät kohdassa Tilastopalkkalajit > Kertyneet lomapäivät, jotta saat ne mukaan työntekijän vuosilomakertymään. Tee kirjaus vain kerran palkanlaskentaan.

 

Kertyykö vuosilomaa vaihtoehto Ei

Jos et kerrytä lomapäiviä automaattisesti, voit myös merkitä itsellesi muistiin työntekijän lomaan oikeuttavat päivät kohtaan Lomaan oikeuttavat päivät. Tiedot eivät välity palkanlaskentaan. Näin voit toimia esimerkiksi silloin, jos tilapäinen työntekijäsi, tekee joinakin kuukausina yli 14 päivää töitä.

 

Poissaolot-kohtaan voit merkitä muistiin työntekijän poissaolot. Tiedot eivät vaikuta palkanlaskentaan eivätkä lomapäivien kertymiseen.

 

 

Vuosilomaohje_fi_04.jpg

 

Palkanlaskennassa Tilastopalkkalajit-kohdassa voit syöttää työntekijän kertyneiden lomapäivien määrän (esim. 30 päivää). Tieto näkyy myös työntekijän palkkalaskelmassa.

 

Vuosilomaohje_fi_05.jpg

 

Tunti- tai osa-aikainen työntekijä

Valitse työntekijätiedoissa Kertyykö vuosilomaa -kohdasta vaihtoehto Ei, jos työntekijä työskentelee jatkuvasti alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kalenterikuukaudessa tai jos työsuhteessa maksetaan prosenttiperusteista lomapalkkaa.

 

  • Työntekijällä, joka työskentelee alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kuukaudessa, on oikeus vapaaseen. Vapaan ajalta maksetaan lomakorvaus. Lue lisää ohjeen kohdasta Lomakorvaus.

 

Vuosiloman tarkistaminen

Voit tarkistaa työntekijän lomatiedot kohdasta Palkanlaskennan tulosteet. Valitse tulostetyyppi Lomaraportti. Voit tulostaa lomaraportin kaikista työntekijöistä.

 

YRI_lomaraportti1.png

 

 

Lomatiedot näkyvät myös työntekijän palkkalaskelmassa.

 

Vuosilomaohje_fi_07.jpg

 

Esimerkkejä

Jos työntekijän työsuhde alkaa 1.2.2014 ja päättyy 5.6.2014,

 

työntekijälle kertyy yhteensä 8 lomapäivää.

·         Työntekijälle kertyy lomavuodelle 2014 yhteensä 4 lomapäivää (helmi- ja maaliskuulta).

·         Lomavuodelle 2015 työntekijälle kertyy 4 lomapäivää (huhti- ja toukokuulta). Kesäkuussa työntekijä työskentelee alle 14 päivää, jolloin hänelle ei kerry lomaa.

·         Työntekijän on pidettävä lomapäivät ennen työsuhteen päättymistä eli jos työsuhde päättyy 5.6.2014, on työntekijän pidettävä lomapäivät lomavuosilta 2014 ja 2015, yhteensä 8 päivää, ennen sitä.

·         Jos työntekijä ei ole pitänyt lomapäiviä, työnantajan on maksettava päivät lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

 

Jos työntekijän työsuhde alkaa 20.1.2013 ja päättyy 15.4.2014,

 

työntekijälle kertyy yhteensä 36,5 lomapäivää. Lomapäivät pidetään ja maksetaan aina kokonaisina päivinä ja pyöristys tehdään ylöspäin 37 lomapäivään.

·         Työntekijälle kertyy lomavuodelta 2013 (20.1.2013–31.3.2013) yhteensä 4 lomapäivää (helmi- ja maaliskuulta).

·         Tammikuussa 2013 työntekijä työskentelee alle 14 päivää, jolloin hänelle ei kerry lomaa.

·         Lomavuodelta 2014 (1.4.2013–31.3.2014) työntekijälle kertyy yhteensä 30 lomapäivää. Työsuhde on kestänyt yli vuoden lomavuoden päättyessä (31.3.2014), joten työntekijälle kertyy jokaiselta kuukaudelta 2,5 lomapäivää eli yhteensä 30 päivää.

·         Työsuhde päättyy 15.4.2014, jolloin työpäivien määrä jää alle 14. Lomaa ei siis normaalisti kertyisi, mutta koska huhtikuun 2014 ja tammikuun 2013 työpäivät lasketaan yhteen, työpäivien määrä ylittää 14. Lomaa kertyy 2,5 päivää.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.